Rabu, 4 November 2009

Masalah pelaksanaan PJ

Masalah yang dihadapi dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan kesihatan adalah perkara lumrah yang terjadi apabila sesuatu mata pelajaran tersebut tidak diletakkan sebagai mata pelajaran teras. Selain Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, beberapa mata pelajaran lain turut menghadapi situasi yang sama seperti mata pelajaran Pendidikan Moral, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Seni, Kajian Tempatan dan beberapa mata pelajaran lain yang tidak disenaraikan yang dianggap sebagai subjek pengganggu. Ibu bapa juga tidak menaruh harapan yang tinggi kepada anak-anak mereka untuk menumpukan kepada mata pelajaran yang bukan merupakan subjek peperiksaan. Lantaran itu, Pendidikan Jasmani telah menjadi mata pelajaran sampingan yang tidak begitu diutamakan. Hasilnya kanak-kanak datang ke sekolah dalam keadaan kurang cergas, tidak bermaya, mengantuk dan ramai yang telah mengalami obesiti. Mengapakan fenomena ini terjadi? Di sini saya cuba dapatkan sedikit gambaran melalui rujukan dari buku-buku yang sempat saya cari dan mendapatkan sedikit sebanyak jawapannya. Di antaranya adalah:

1. Persepsi negatif pentadbir

Pihak pentadbiran sekolah sering meletakkan guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani sebagai pelengkap jumlah waktu mengajar guru. Hal ini berpunca daripada masalah kekurangan guru yang opsyen bagi mata pelajaran tersebut. Guru yang terlibat dalam mata pelajaran ini pula memandang rendah terhadap mata pelajaran ini kerana mata pelajaran ini tidak mempunyai nilai dari segi peperiksaan umum. Kebanyakan sekolah terutama sekolah rendah tidak menitikberatkan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Pelajaran pendidikan jasmani sekolah rendah ada elemen sains sukan walaupun tidak secara detail seperti sekolah menengah, walaupun pelajar tahap 1 diajar tentang perkara-perkara yang dianggap remeh, namun dari situlah kita belajar bagaimana membina kondisi otot, koordinasi dan elemen-elemen sains sukan yang lain.

Sedihnya, pihak pentadbiran sekolah beranggapan pendidikan jasmani tidak perlu guru yang mahir tentang pendidikan jasmani, malah sesiapapun boleh mengajar pendidikan jasmani. Mengapa terjadi apa bila tiba waktu pengajaran mata pelajaran pendidikan jasmani, pelajar sibuk nak main bola sepak, kenapa? Ini adalah disebabkan, apabila pendidikan jasmani, guru-guru yang tidak tahu atau yang bersikap sambil lewa ini mengambil jalan mudah iaitu dengan hanya memberi sebiji atau dua biji bola sepak atau bola jaring kepada murid dan lepaskan mereka ke padang manakala guru itu pula, lepak-lepak di tepi padang. Ini adalah disebabkan pihak pentadbiran sekolah tidak begitu mangambil berat tentang pelaksanaannya,tiada pemantauan dan beranggapan agar guru berkenaan telah melaksanakan tugas mereka memasuki kelas. Pendidikan jasmani bukan subjek utama peperiksaan UPSR. Apa yang diperkatakan bukan atas bukan atas dasar emosi tetapi kebenaran yang terbukti di depan mata, malah saya pernah diberitahu oleh pihak pentadbir sekolah yang saya mengajar pendidikan jasmani sepenuhnya 80% seperti yang termaktub di dalam pekeliling, siapa-siapa pun boleh mengajar pendidikan jasmani. Ini realiti bukan fantasi. Bagaimana sains sukan nak diterapkan jika dari sekolah rendah pun murid tidak didedahkan dengan pembelajaran pendidikan jasmani ini? Macamana atlet nak maju jika di dalam kepala mereka diterapkan dengan sukan untuk sosial dan glamour jika kita sibuk nak tiru negara-negara lain, sebenarnya mereka yang telah meniru kita tetapi kita tidak sedar... kalau tidak takkan wujud atlet ternama seperti Zaiton Othman, Allahyarham Mokhtar Dahari, Rabuan Pit dan beberapa atlet sukan yang lain.

Pentadbiran di peringkat sekolah mahupun jabatan hanya menjadikan matapelajaran ini sampingan dengan meletakkan keutamaan kepada subjek teras yang lain dan juga menempatkan guru-guru yang yang tiada pengkhususan untuk mengajar subjek ini sebagai pelengkap jadual waktu. Aktivi sukan permainan hanya di adakan atas kertas sahaja dan dari segi perlaksanaan tiada begitu kerana pelaksananya tiada berminat atas alasan kos,masa, tiada keuntungan dan juga dari aspek pemberian ganjaran dan insentif kepada guru yang melaksanakan subjek ini hampir tiada.Guru PJK dan sains sukan bertungkus lumus dalam panas terik dan hujan tanpa adanya batasan masa tetapi dari aspek pemberian insentif apa pun tiada manakala guru yang mengajar B.I dan etems yang duduk bawa kipas dan bilik berhawa dingin dapat 10% dengan hanya melakukan kerja pada waktu dan masa yang tertentu sahaja. Tiada sebarang keistimewaan untuk guru-guru PJK dan Sains Sukan.dari segi metodologi dan aplikasi hanya guru yang ada knowledge tentang Sains Sukan dapat memberi input kepada pelajar dan hanya input ini yang akan melahirkan pelajar yang sihat dan seimbang dari segi jasmani,emosi,rohani, intelek dan manusia yang sempurna.

2. Sikap Guru terhadap Pendidikan Jasmani

Guru Pendidikan Jasmani adalah guru yang menyebarkan pengetahuan awal kepada pelajar tentang sesuatu kemahiran baru tentang sukan. Mereka adalah pencetus kepada minat pelajar terhadap sukan dan seterusnya pelajar akan memilih sukan kegemarannya sebagai kegiatan riadah. Kekangan dalam menguasai sesuatu kemahiran sukan sering berlaku kerana guru yang mengajar Pendidikan Jasmani kurang ilmu pengetahuan dalam bidang yang diajar. Tambahan, guru hanya merasakan tiada keperluan dan kepentingan untuk mengajar pelajaran Pendidikan Jasmani kerana tidak melibatkan penilaian dan akauntabiliti. Tillman (1996), memperkatakan tentang akauntabiliti yang harus dimiliki oleh seseorang guru Pendidikan Jasmani.

Guru Pendidikan Jasmani yang berakauntabiliti menurut beliau adalah guru yang mempunyai kesedaran dan bertanggungjawab terhadap tugas mengajarnya dengan betul dan sempurna. Justeru, akan mewujudkan situasi pembelajaran yang bermakna bagi seseorang pelajar hasil komitmen guru yang berakauntabiliti. Setiap guru mesti mempunyai tanggungjawab terhadap menyampaikan pelajaran dan sepatutnya menghabiskan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. . Sebenarnya sistem pendidikan di Malaysia memberi peluang kepada setiap pelajar mengetengahkan bakat dan kebolehan mereka dalam bidang sukan. Ketrampilan guru dalam sukan sepatutnya dapat menggarap pelajar menyalurkan kemahiran bersukan serta dapat menggunakan ilmu pendidikan sukan semasa mereka menyertai pertandingan di peringkat sekolah, daerah atau negeri.

3. Persepsi Ibubapa terhadap mata pelajaran PJK

Di pihak ibu bapa pula menganggap bahawa mata pelajaran ini banyak membuang masa kerana murid telah diwajibkan menyertai kegiatan kokurikulum yang lain pada luar waktu pembelajaran. Mereka menganggap bahawa mata pelajaran peperiksaan lebih penting daripada mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Oleh itu, mereka lebih menggalakkkan anak-anak mereka menghadiri kelas-kelas tuisyen bagi menghadapi peperiksaan daripada berjemur panas, berlari di tengah padang untuk bersukan. Murid pula beranggapan bahawa mereka dapat memberi pelbagai alasan untuk mengelakkan diri daripada bersenam atau bersukan. Walaupun mereka sedar bahawa mata pelajaran ini penting bagi meningkatkan tahap kesihatan dari segi fizikal dan mental, namun sikap malas dan menganggap bahawa mata pelajaran Pendidikan Jasmani tidak penting telah mempengaruhi minda mereka. Tanpa kesihatan fizikal, seseorang itu akan mengalami masalah dari segi fizikal dan mental. Otak yang cergas adalah bermula dari badan yang sihat.

4. Peruntukan waktu pengajaran

Walaupun sejak bukan Disember 1993,Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan menambahkan satu masa kepada waktu pendidikan jasmani dan kesihatan untuk Tahap satu menjadi ‘Tiga Waktu’ manakala mengekalkan dua waktu untuk Tahap ll. Masa yang diperuntukkan itu masih lagi tidak mencukupi. Memandangkan masa yang terhad itu, kita perlu mengkaji semula atau membuat perancangan tentang bilangan objektif yang boleh kita capai dalam satu-satu tahun itu Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperuntukan dua waktu seminggu bagi pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah-sekolah menengah dan masa bagi kegiatan kokurikulum (bidang sukan) kepada pelajar. Pendidikan Jasmani adalah bidang ilmu yang mengabung jalinkan aspek-aspek pendidikan melalui aktiviti pergerakan fizikal dalam sukan.

Matlamat Pendidikan Jasmani adalah ke arah pembinaan kecergasan diri pelajar melalui amalan-amalan gaya hidup sihat serta menjadikan aktiviti kecergasan dan sukan sebagai pendidikan sepanjang hayat (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999). Berdasarkan matlamat tersebut, guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan pelajaran dan disesuaikan dengan tahap kematangan dan kebolehan pelajar. Proses pengajaran dan pembelajaran guru hendaklah bermakna dan berkesan dengan menguasai ilmu konten pedagogi pada tahap tinggi. Surat pekeliling ikhtisas bilangan 25/1998 memaklumkan bahawa mata pelajaran Pendidikan Jasmani adalah mata pelajaran teras dan perlu dilaksanakan seperti yang diperuntukan dalam Akta Pendidikan 1996. Pelaksanaan mata pelajaran tersebut hendaklah berlandaskan kepada pelajar menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang terkandung di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani melalui pergerakan fizikal. Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001)

5. Persekitaran pengajaran

Persekitaran sekolah turut memainkan Selain daripada objektif, faktor-faktor lain yang mempengaruhi perancangan ialah saiz kelas, peralatan dan kemudahan. Semua faktor tersebut perlu diberi perhatian untuk memastikan kejayaan kelas pendidikan jasmani. Jika saiz kelas itu besar, maka masalah kekurangan peralatan dan kemudahan mungkin timbul. Justeru itu, perancangan diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya ,suatu kumpulan kecil boleh dibentuk,Misalnya suatu kumpulan kecil boleh dibentuk untuk tujuan di atas

6. Kekurangan guru opsyen

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah-sekolah menengah sepatutnya diajar oleh guru-guru yang berkelayakan dalam bidang Pendidikan Jasmani atau Sains Sukan (guru opsyen) kerana mereka telah didedahkan dengan ilmu konten dan pedagogi semasa dalam kursus pengajiannya. Namun demikian, masih terdapat guru-guru yang bukan dalam bidang Pendidikan Jasmani atau Sains Sukan (guru bukan opsyen) diminta untuk mengajar mata pelajaran tersebut. Perkara ini berlaku kerana kurangnya guru opsyen Pendidikan Jasmani di sekolah-sekolah menengah. Tambahan, pihak sekolah masih beranggapan bahawa mata pelajaran Pendidikan Jasmani boleh diajar oleh semua guru kerana mata pelajaran ini tidak berunsur peperiksaan dan pendekatan mengajar lebih kepada bermain-main. Tanggapan tersebut tidak berasas kerana peranan guru ialah menyampaikan ilmu pengetahuan dalam pelbagai pendekatan kepada murid untuk mereka menimba pembelajaran yang berkesan Persoalannya, adakah guru opsyen dan bukan opsyen yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah menengah mempunyai ilmu konten dalam proses pengajaran dan pembelajarannya.

Menurut Shulman (1987), seseorang guru perlu menguasai teras pengetahuan terutamanya ilmu konten untuk mengajar dengan berkesan dalam bidang pelajarannya di sekolah. Ilmu konten sangat penting kerana matlamat pengajaran seseorang guru ialah untuk melaksanakan sebaik mungkin proses pembelajaran yang berkesan agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan dapat memotivasikan murid dengan mengambil bahagian dalam aktiviti aktiviti Pendidikan Jasmani.

Shanker (1985), telah melaporkan bahawa guru di Amerika Syarikat yang dikaji menggunakan kemahiran profesional am (ilmu pedagogi am) dengan lebih cenderung memilih tajuk dan kaedah pengajaran yang mudah semasa mengajar bagi menangani situasi yang mana guru merasakan mereka kurang pengetahuan dalam bidang yang diajar. Seharusnya guru perlu yakin menggunakan ilmu konten daripada ilmu pedagogi am dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar di sekolah. Pissanos & Temple (1990), melaporkan bahawa guru opsyen Pendidikan Jasmani merasa kecewa dengan kualiti pengajaran guru bukan opsyen kerana pengajaran mereka bersifat “ikut apa yang cikgu suruh buat” daripada pengajaran yang berpusatkan ‘bagaimana nak lakukan dan mengapa perlu lakukan kemahiran itu”. Harris (1992), menegaskan bahawa peranan guru Pendidikan Jasmani ialah memperkembangkan pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan sikap melalui aktiviti sukan supaya murid menjadi pengamal dalam membudayakan sukan untuk kesihatan dan kecergasan. Kementerian Pendidikan Malaysia (1997) pula menjelaskan bahawa peranan guru bestari ialah melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti sebagai aspek penting bagi menjamin tercapainya matlamat pendidikan negara seterusnya wawasan negara.

7. Kemudahan fizikal dan alatan

Kemudahan infrastruktur dan peralatan untuk menjalankan aktiviti pendidikan jasmani. Kawasan lapang seperti gelanggang permainan, padang bola dan ruang-ruang yang agak luas memainkan peranan penting dalam menjalankan sesuatu aktiviti. Kekangan yang dihadapi oleh sekolah bandar ialah mendapatkan kawasan padang permainan yang agak luas disebabkan faktor nilai hartanah yang tinggi. Kawasan sekolah menjadi semakin sempit, ruang untuk sekolah menyediakan kemudahan agak terhad. Sebaliknya, sekolah-sekolah di kawasan pedalaman menghadapi kekangan dari segi kemudahan peralatan.

Jika ditinjau di sekolah-sekolah pedalaman dan luar bandar, jumlah peruntukan untuk membeli peralatan sering digunakan untuk pembangunan sekolah. Akibatnya pelajar terpaksa menggunakan peralatan yang agak uzur, alatan yang dan dimakan usia dan tidak selamat untuk digunakan. Seandainya pihak pentadbir sekolah kurang berminat dalam bidang sukan, maka tumpuan yang agak kurang diberikan, begitu juga sebaliknya. Guru-guru terpaksa menggunakan kreativiti masing-masing dalam pengajaran mereka bagi menarik minat pelajar.

Sesuatu kurikulum yang dibentuk bergantung kepada kemudahan dan peralatan yang sedia ada. Sekolah sebagai tempat pelaksanaan kurikulum bertanggungjawab ke atas kemudahan dan peralatan untuk kegunaan kelas pengajaran dan juga untuk aktiviti-aktiviti bukan pengajaran. Ini menunjukkan bahawa kemudahan dan peralatan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan sesuatu kurikulum, termasuk kurikulum Pendidikan Jasmani.

Penglibatan pelajar akan menjadi lebih aktif sekiranya peralatan yang digunakan adalah mencukupi (Mohd Sofian, 2006).Seterusnya, pengajaran akan dipermudahkan sekiranya terdapat banyak peralatan yang boleh digunakan. Pendidikan Jasmani tidak dapat dijalankan tanpa peralatan yang lengkap. Mengajar Pendidikan Jasmani tanpa peralatan samalah seperti mengajar subjek akademik tanpa buku dan bahan-bahan sokongan yang lPenutup

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani memainkan peranan yang penting sebagai landasan untuk mencungkil bakat atlet dari peringkat sekolah sebelum meneruskan kerjaya mereka dalam bidang sukan. Kita berasa optimis bahawa negara mampu melahirkan atlet yang berwibawa dan berjaya jika asasnya bermula dengan baik di sekolah. Sebagai Pemimpin pendidikan, Guru Besar perlu memainkan peranan mereka bagi menjadikan mata pelajaran ini sebagai subjek yang popular dan mendapat tempat di kalangan warga pendidik.


1 ulasan:

Noraziah YuZai berkata...

terima kasih ats segala info...
sy sbg seorg pelajar dlm jurusan ijazah sarjana muda pengurusan sukan jg berasa isu subjek pjk di sekolah agak kurang jyanya dan pelaksanaan subjek ini dr sesetgh phk skola jg kurang diberi perhatian..sewajarnya subjek ini banyak mendatangkan manfaat kepada pelajar2 sekolah....tidak wajar seseorg guru itu yg mengajar subjek ini menggantikan subjek tersebut dgn subjek teras utk hanya peroleh kejayaan dalam matapelajaran teras..walhal pjk ini banyak memberikan manfaat kepada pelajar2 utk amalkan gaya hidup sihat...

Catat Ulasan