Rabu, 11 November 2009

Amalan Pengurusan berasaskan sekolah di Malaysia

1. Pendahuluan
Amalan pengurusan sekolah merupakan beberapa usaha ke arah reformasi pendidikan di negara kita. Pengurusan berasaskan sekolah merupakan alat untuk pembaikan kualiti pendidikan melalui desentralisasi dalam membuat keputusan di sekolah. Pelbagai reformasi dan penstrukturan pendidikan ke arah keberkesanan pendidikan dan pembangunan sekolah sedang dilakukan, bukan saja di barat malah di benua Asia Pasifik termasuk Malaysia. Pengupayaan guru di sekolah-sekolah berada pada tahap yang tinggi dan penglibatan ibu bapa di sekolah-sekolah di Malaysia masih tidak begitu aktif kecuali dalam aspek kutipan derma untuk sekolah.

2. Latarbelakang
Amalan Pengurusan berasaskan sekolah mula diperkatakan seawal 90an di UK, Australia, New Zealand, Canada, AS, Eropah dan Amerika Latin. Dalam mesyuarat APEC ke-3 pada tahun 2004 di Chile. Pengurusan berasaskan sekolah telah diiktiraf sebagai satu strategi dalam membuat reformasi pendidikan. Melalui pengurusan berasaskan sekolah autoriti pentadbiran pendidikan dari sistem berpusat kepada pihak pengurusan sekolah. Dengan itu pengurusan berasaskan sekolah mempunyai Lembaga Pemegang Amanah Sekolah yang berperanan menetapkan dasar sekolah, memilih dan melantik guru besar / pengetua, guru dan staff.Sekolah menyediakan school charter nya sendiri. Gaji kakitangan sekolah dan kos operasi diperolehi daripada geran dari pusat. “Education Review Office, ERO” berperanan membuat kajian dan audit terhadap pencapaian atau perkembangan sekolah. Antara matlamat pelaksanaan pengurusan berasaskan sekolah adalah :
 meningkatkan penyertaan ibu bapa dan komuniti dalam urus tadbir sekolah
 pengupayaan guru besar / pengetua dan guru-guru
 membina kapasiti setempat
 Penambahbaikan kualiti dan kecekapan persekolahan dan secara langsung meningkatkan pencapaian pelajar

3. Amalan asas pengurusan berasaskan sekolah Di Malaysia
Kuasa guru besar dikatakan asas kepada keputusan pengurusan berasaskan sekolah . Guru besar harus diberi kuasa dalam aspek kurikulum (Educational Research Service 1990) agar guru besar dapat memantau pelaksanaan kurikulum di sekolah. Guru besar sekolah-sekolah di Malaysia mempunyai kuasa yang kuat dalam aspek kurikulum dan akur dengan garis panduan Kementerian Pelajaran Malaysia. Guru besar menggunakan sepenuh kuasanya untuk memastikan proses P & P berjalan dengan lancar. Strategi pengajaran yang berkesan di kelas merupakan keutamaan guru besar di sekolah. Guru besar memainkan peranan yang penting dalam pengurusan kewangan di sekolah. Beliau harus menyediakan bajet sekolah yang baik dan memastikan semua unit di sekolah mendapat agihan peruntukan yang secukupnya. Pengagihan peruntukan yang kemas dan teratur kepada unit-unit di sekolah dapat menyelesaikan keperluan pelajar dan guru (White 1989) di sekolah tersebut. Guru besar sentiasa memantau perbelanjaan sekolah kerana guru besar yang akauntibiliti terhadap segala perbelanjaan di sekolah. Pelaksanaan program peningkatan pengetahuan di sekolah masih sangat kurang . Pembangunan ilmu pengetahuan kepada staf seharusnya kontemporari supaya relevan dengan masa kini (Zaini Ujang 2004) dan menjana keberkesanan P & P. Program yang lebih berfokus kepada pencapaian matlamat sekolah dan penglibatan semua guru dalam program pembangunan profesionalisme staf masih kurang dilaksanakan di peringkat sekolah. Penyampaian informasi oleh pihak sekolah kepada masyarakat luar lebih berfokus kepada pencapaian pelajar mereka dan aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelajar sahaja. Penyampaian matlamat utama sekolah kepada guru berada pada tahap yang tinggi kerana matlamat yang lengkap dan sempurna dapat membantu guru memahami peranan mereka dan seterusnya dapat menjalankan tugas dengan cekap. Penyampaian maklumat tentang inovasi dalam pendidikan kepada guru-guru sangat kurang dilaksanakan.sar sekolah harus peka dengan perubahan dalam pendidikan dan pendedahan dalam sekolah sangat diperlukan.

Tidak ada satu sistem penghargaan yang berkesan dan memuaskan hati guru-guru di sekolah. Biasanya penghargaan diberikan kepada guru jika ada penambaikan dalam kualiti sekolah tetapi umumnya sistem penghargaan di sekolah berdasarkan pengalaman staf bertugas di sekolah tersebut.

4. Gaya kepimpinan multi-dimensi guru besar di sekolah-sekolah
Gaya kepimpinan multi-dimensi menjadi pilihan utama dan pelengkap bagi membentuk satu kepimpinan yang komprehensif dalam pengurusan berasaskan sekolah . Tetapi tidak ada satupun gaya kepimpinan multi-dimensi yang menjadi peramal yang utama di sekolah. Kepimpinan pendidikan di kalangan guru besar sekolah di Malaysia masih di tahap sederhana. Guru besar sebagai kepimpinan struktur mempunyai keupayaan untuk memastikan keputusan yang dibuat, pelaksanaan mesti dilakukan menurut rancangan secara teliti. Fullan (1993) menegaskan bahawa perancangan yang baik dapat menjamin kejayaan pelaksanaannya. Guru besar sebagai pemimpin kemanusiaan sentiasa memupuk tahap keterlibatan yang tinggi dalam segala keputusan yang dibuatnya. Ini bermakna guru besar akan sentiasa membuat tindakan susulan agar semua arahan yang dikeluarkan berjalan dengan lancar.

Guru besar sebagai orang yang menerajui kepimpinan kurang kemampuan untuk mengurus pekerja dan sumber untuk menyiapkan sesuatu tugas di sekolah. Ini mungkin disebabkan oleh kurang kemahiran dan pengalaman. Guru besar harus mewujudkan perhubungan dan bertindak sebagai pemimpin politik yang berkesan untuk memastikan sesuatu tugas diselesaikan secara efektif.

Sebagai kepimpinan simbolik, guru besar sentiasa mementingkan kesetiaan guru-guru di sekolah agar guru cinta dan taat kepada sekolah dalam usaha mencapai kecemerlangan sekolah. Tahap guru besar sentiasa menjadi model yang berpengaruh kepada organisasi berada pada tahap yang sederhana. Guru besar sebagai ‘role model’ dapat membina sekolah yang berkesan. Keterlibatan membuat keputusan secara partisipatif di kalangan guru besar, guru-guru dan ibu bapa. Guru besar memainkan peranan yang penting dalam pembuatan keputusan di sekolah. Penyampaian informasi, kepimpinan multi-dimensi guru besar mempunyai korelasi dan sumbangan terhadap tindakan membuat keputusan secara berpartisipatif.

5. Pengupayaan Guru besar
Pengupayaan merupakan satu daripada aspek terpenting dalam pendesentralisasi pendidikan (Wan Zahid 1994; Cheng 1994).Guru-guru di sekolah mempunyai pengupayaan yang tinggi dan terdapat kecenderungan untuk melibatkan secara langsung untuk melaksanakan sesuatu tugas dengan baik. Guru-guru sering berusaha melakukan penilaian kendiri secara berterusan. Ini menunjukkan sokongan guru besar-guru besar terhadap budaya pengupayaan adalah tinggi, tanpa dorongan pihak pengurusan, budaya pengupayaan tidak akan tercapai kejayaan (Grant et al. 1994). Guru sentiasa bersedia mempertingkat kemahiran diri dalam melaksanakan sesuatu tugas dan menyesuaikan diri dengan kehendak persekitaran sekolah yang sentiasa berkembang dengan idea-idea baru.

6. Penglibatan aktif ibu bapa di sekolah
Penglibatan ibu bapa di sekolah menunjukkan kecenderungan yang sederhana. Ibu bapa tidak begitu berminat untuk meluangkan masa melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti di sekolah. Terdapat beberapa halangan yang menyebabkan ibu bapa tidak boleh berkomunikasi dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah. Perhubungan yang baik di antara ibu bapa pelajar dan warga sekolah dapat meningkatkan prestasi pembelajaran pelajar. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan sering dikaitkan dengan kejayaan anak-anak mereka. Penyampaian informasi dan kepimpinan multi-dimensi adalah penyumbang kepada penglibatan aktif ibu bapa di sekolah.

7. Pelaksanaan pengurusan berasaskan sekolah
Pelaksanaan pengurusan berasaskan sekolah perlu dijalankan secara menyeluruh dengan melibatkan semua warga sekolah. Sekolah disarankan menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan berasaskan sekolah yang dianggotai oleh semua warga sekolah dan pakar-pakar yang dapat memberi sumbang saran dan mengambil bahagian yang aktif dalam pembuatan keputusan. Program latihan dan kursus perlu diberikan kepada guru-guru secara berterusan agar proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dan memenuhi keperluan kurikulum semasa Pengurusan sekolah perlu sentiasa memberi penghargaan dan ganjaran serta pengiktirafan kepada guru-guru yang berjaya menyumbang kepada peningkatan prestasi sekolah. Semua guru besar harus menghadiri kursus-kursus kepimpinan yang dapat membuat penambahbaikan dari segi kemahiran memimpin di sekolah yang penuh cabaran.

Ibu bapa dan masyarakat setempat harus diberi peranan yang lebih luas agar mereka sedar tanggungjawab serta peranan masing-masing. Pihak sekolah haruslah mempunyai pengetahuan, kemahiran, sikap dan strategi untuk membolehkan mereka bekerjasama secara berkesan. Sekolah-sekolah yang mengamalkan pengurusan berasaskan sekolah harus membina satu iklim pembelajaran yang kondusif dan disiplin yang teratur, bukan mementingkan keuntungan sahaja.

8. Kesimpulan
Satu pendekatan untuk menghasilkan pendidikan berkualiti ialah dengan cara mengembangkan sepenuhnya potensi sekolah. Pada hari ini, persekitaran sentiasa berubah, tetapi sekolah dan sistem pendidikan tidak mudah berubah. Secara dasarnya pelaksanaan Pengurusan berasaskan sekolah adalah bertujuan untuk penambahbaikan pendidikan dan hasil akhir kepada proses pendidikan dengan penyertaan semua stakeholder Walaupun perlaksanaan Pengurusan berasaskan sekolah ini begitu berjaya di New Zealand, namun tidak semestinya Pengurusan berasaskan sekolah ini diguna serta-merta dalam pengurusan sekolah di negara kita. Ini kerana perlaksanaan Pengurusan berasaskan sekolah menuntut pengorbanan daya usaha lebih dan tanggungjawab yang sangat tinggi.Faktor masa dan bebanan kerja yang bertambah adalah cabaran yang perlu ditempuhi. Namun dengan adanya pengurus yang berkualiti di kalangan lembaga pemegang amanah, guru besar, guru-guru dan staf Pengurusan berasaskan sekolah ini boleh mencapai objektif yang diinginkan.


RUJUKAN
Abdul Shukor Abdullah (1998) Fokus Pengurusan Pendidikan. Kuala Lumpur Kementerian Pendidikan Malaysia

Abdul Shukor Abdullah. (1998). Pendidikan Guru Untuk Sekolah Berkesan. Kertas kerja Persidangan Ke-2 Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG) di Universiti Malaya. 26-28 Oktober 1998.
Azmi Zakaria. (1995) Indikator kepimpinan cemerlang: satu analisis dari sudut Pengurusan. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan di IAB Genting Highlands. 4 November.
Cheng, Kai-Meng. (1994). Issues In Decentralizing Education: What the reform in China Tells. Educational Research, 21 (8), 799-808
Cheng, Y.C. 1993. Profiles of organizational culture and effective school. . School Effectiveness and School Improvement 4 (2) : 85-110
Cheng, Y.C. (1996). School Effectiveness & school-based management: A mechanism for development. London : The Falmer Press.